Jelena Lørstrand er med som frivillig på utplanting av rogn. Foto: Fylkesmannen i Troms.

Mai 2017: Fem millioner fiskeegg og -yngel skal settes ut i vassdragene i skibotnregionen.

Vassdragene ble kjemisk behandla i fjor sommer. Hensikten er å utrydde lakseparasitten, Gyrodactylus salaris. Nå har arbeidet med å skape nytt liv i elvene starta, skriver Fylkesmannen i Troms på nett.
Man regner med at reetableringa vil vare til 2021. I den tida er alt fiske forbudt.

Utplanting av lakserogn i Signaldalelva. Foto: Fylkesmannen i Troms.

Les mer her!

Signaldalelva

Signaldalselva ved Luhppunjárga.

Signaldalelva har sitt utspring ved Kitdalsvatnene og ved vannskillet ved Golda (Treriksrøysa). I elva fins hovedsakelig anadrome arter som laks, sjøørret og sjørøye. Laksebestanden er gått sterkt tilbake, og villaksen er nå en art som står i fare for å forsvinne fra elva.

Før gyroen ble påvist blei det tatt gode fangster av sjørøye og særlig sjøørret, og stadig flere fluefiskere fikk opp øynene for de mulighetene Signaldalselva byr på.

Parti fra Signaldalelva. Her ved Båtstøa.

Parti fra Signaldalelva. Her ved Båtstøa.

Også andre enn sportsfiskere finner elva attraktiv. Hvert år kommer padlere fra fjern og nær for å prøve ut mulighetene. I noen partier  av elva, som i Kavelfossen,  prøver raftere seg fra tid til annen. Her ble også noen scener i Paul Anders Simmas film «Ministeren» spilt inn. Høsten 2000 ble det konstatert at elva er infisert av parasitten G. salaris.

I 2012 la imidlertid grunneierlaget ned sin desinfeksjonsstasjon i frustrasjon over at det har vist seg vanskelig å organsiere alle grunneierne. Kortsalget be også stansa. Det førte til at Mattilsynet la ned forbud mot alt fiske i elva. Forbudet gjelder også vannsport.

I august/september 2015 ble elva behandla med rotenon, og alt liv ble utrydda. Behandlinga ble gjentatt i 2016. Kostnad, 40 mill.? 50 mill.?

Signaldalelva from Tore Figenschau on Vimeo.